Chovateľské potreby

Váš nákupný košík
0 KS
0,00 €

Obchodné podmienky

Kontakt

FeSo Family,s.r.o.

Tibavská 31

040 18 Košice

IČO: 44359934

DIČ: 2022669605

IČ DPH: SK2022669605

Spoločnosť je zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vo vložke číslo 22406/V

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a. s.

č.ú.: 2626723074/1100, IBAN SK64 1100 0000 0026 2672 3074

VUB banka, a.s.

2521074653/0200, IBAN SK06 0200 0000 0025 2107 4653

Mobil: 0917 572 055

E-mail: info@vsetkoprestolnytenis.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 9.00 do 16.00 hod

Zodpovedný vedúci: František Solár

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

043 79 Košice 1

tel.: 055/6220 781

e-mail: ke@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

  1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je FeSo Family, s.r.o., so sídlom Tibavská 31, 040 18 Košice
  2. Predávajúcim je FeSo Family, s.r.o., so sídlom Tibavská 31, 040 18 Košice
  3. Dodávateľom tovarov aslužieb ponúkaných v e-shope www.vsetkoprestolnytenis.sk je FeSo Family, s.r.o., so sídlom Tibavská 31, 040 18 Košice
  4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  5. E-shopom je počítačový systém umiestnený vsieti internet sverejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
  6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
  7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania ve-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
  8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako ajtelefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

  1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
  2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu vmomente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

  1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania ve-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke azvoliť si možnosti dopravy aplatby za objednaný tovar alebo služby.
  2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí scenou objednaných tovarov aslužieb ateda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
  3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim apredávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
  4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky ve-shope automaticky generovaný e-mail spotvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru vzmysle ods. 3. tohto článku.
  5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný kzaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
  6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť vlehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia ato zdôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný uvýrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo zdôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať očom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci vobjednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

Článok IV.

Platobné podmienky

  1. Za tovar aslužby ve-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
    1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
    2. platba prostredníctvom platobnej brány TatraPay aVÚB ePlatby
    3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
    4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
    5. platbu na základe darčekového poukazu.
  2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť skupujúcim.
  3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené včl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
  4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
    1. zľavu zceny za registráciu do e-shopu,
    2. zľavu za opakovaný nákup,
    3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
  5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.

Dodacie podmienky

  1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
  2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností včo najkratšom čase.
  3. Ak sa vobjednávke nachádza viacero tovarov aslužieb ačasť znich nie je skladom, informujeme otom kupujúceho smožnosťami čiastočných dodávok.
  4. Spolu stovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako iostatné dokumenty ktovaru alebo službe od výrobcu.
  5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
  6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a. kuriérskej spoločnosti, SPS Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji

b. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné amožnosti platieb

  1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
    1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii znášho skladu – 2,90 €
  2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
    1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou sdoručením do 2 pracovných dní po expedícii znášho skladu – 3,95 €
    2. Tovar nad 5 kg účtujeme v zmysle cenníka prepravných spoločnosti. Za nad rozmerný náklad účtujeme príplatok v zmysle aktuálne platného cenníka prepravnej spoločnosti.
  3. Predávajúci sa môže skupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
  4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu azvyšnú časť objednávky doručí dodatočne vzákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane vobjednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

  1. Vlastnícke právo prechádza zpredávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
  2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vprípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až vmomente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

  1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu apoučenie spotrebiteľa

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. oochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr vposledný deňurčenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr vposledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená vkontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení oodstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom ainou dokumentáciou ktovaru, ktorá mu bola doručená spolu stovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry atovar zasielali doporučene aako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, vktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje soznačením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
  3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu vzmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako inákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí vprípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary aslužby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
  7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti avlastností tovaru.

Článok X.

Práva apovinnosti zmluvných strán

  1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci akupujúci.
  2. Kupujúci je povinný:
    1. prevziať objednaný tovar,
    2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
    3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
  3. Predávajúci je povinný:
    1. dodať zákazníkovi tovar vpožadovanej kvalite, množstve avdohodnutej cene,
    2. spolu stovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty ktovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu vkodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov


  1. Osobné údaje sú spracúvané vsúlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov.

  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom vprípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi ato na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických aorganizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu kosobným údajom.

  4. Dotknutá osoba má práva vymedzené vzmysle ust. § 19 anasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov vznení platných noviel ato konkrétne:

  1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom aobchodnými podmienkami,

  2. právo požadovať prístup kosobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom ana aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete vprípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte vprípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané vrozpore so zákonom,

  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

  7. právo na prenosnosť osobných údajov,

  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu kspracúvaným osobným údajov.

  1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. Vrámci vybavenia objednávky dochádza kspracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania vúčtovníctve.

  2. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo vnastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

  1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov ve-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

  2. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely vrozsahu meno apriezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

  3. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka vužívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal ovytvorenie užívateľského účtu). Znašej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

  1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov ve-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.

  2. Osobné údaje pre SMS marketingové účely vrozsahu meno apriezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

  3. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka vužívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal ovytvorenie užívateľského účtu). Znašej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť adopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky areklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Vprípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné vmomente odoslania objednávky kupujúcim atieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
  3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
  4. Tieto podmienky boli vypracované vrámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky areklamačné podmienky sú kdispozícií vsídle spoločnosti knahliadnutiu kupujúcim ako isú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
  6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  7. Inak neupravené vzťahy vtýchto všeobecných obchodných podmienkach ako vich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
  8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť aúčinnosť 25.mája 2018.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

  1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený upredávajúceho aktorý je vlastníctvom kupujúceho.
  2. Vprípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si vzmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade vzmysle § 151a anasl. Občianskeho zákonníka.
  3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka vtrvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak apostupuje sa vzmysle Zákona oochrane spotrebiteľa aObčianskeho zákonníka atýchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa vzmysle ustanovení Obchodného zákonníka azáručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne vdeň jeho prevzatia.
  4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne upredávajúceho, ato hneď po zistení vady.
  5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
    1. kvade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
    2. nesprávnym zaobchádzaním svýrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený vnávode na používanie,
    3. používaním tovaru vpodmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými amechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
    4. zanedbaním starostlivosti aúdržby otovar,
    5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
    6. používaním tovaru vrozpore spodmienkami uvedenými vdokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
  6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
  7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež ina bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu anedá sa reklamovať.
  8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo kpoškodeniu tovaru aodporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Ktovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu okúpe (faktúru) apopis vady aleboodporúčame priložiť vyplnenýReklamačný formulár spolu sdokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
  9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie avydá kupujúcemu potvrdenie ouplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu sdokladom ovybavení reklamácie. Potvrdenie ovybavení reklamácie bude zaslané písomne.
  10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, vzložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vodôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, vodôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy abude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
  11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
    1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne avčas. Ospôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto oopravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
    2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), alebo zľavu z ceny
    3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar aprezrieť si ho vprítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
  13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, apredávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
  14. Kontakt FeSo Family, s.r.o., so sídlom Tibavská 31, 040 18 Košice,info@vsetkoprestolnytenis.sk.
tenisky poťah šortky drevo  raketa  loptičky
stolny tenis sieťka akcie novinky výpredaj  tričko puzdro tepláková súprava bunda mikina polokošele

 stôl lepidlo počítadlo ohrádka

všetko na stolný tenis

2012© Vsetkoprestolnytenis.sk | info@vsetkoprestolnytenis.sk
webdesign © bart.sk